Yoriichi Tsugikuni's Red-Black Nichirin Miniature Katana - Yoriichi Sword