41" Steel Anime Demon Mitsuri Kanroji Nichirin Katana Sword