40.5" ABS Plastic Blade Shinobu Kocho Nichirin Katana Samurai Sword Demon