40.5" ABS Plastic Blade Mitsuri Kanroji Nichirin Katana Samurai Sword Demon